ข่าวสาร/ประกาศ

หัวข้อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

NTU_TCAS3

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น รอบโควตารับตรง
ระดับปริญญาตรีปการศึกษา 2565

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นคณะพยาบาลศาสตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (PN) ปการศึกษา 2565

ประกาศทุนการศึกษา สำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น คณะพยาบาลศาสตร์
รอบโควตารับตรง ปีการศึกษา 2565

 ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2565