ค่าเล่าเรียน
คณะทันตแพทยศาสตร์

350,000 / เทอม

คณะพยาบาลศาสตร์

90,000 / เทอม

คณะพยาบาลศาสตร์

50,000 / เทอม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

45,000 / เทอม

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาธุรกิจการบิน

30,000 / เทอม