คณะและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี มีทั้งหมด 5 คณะ

tooth_edited.png

คณะทันตแพทยศาสตร์

Doctor of Dental Surgery Program

first-aid-kit_edited.png

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Bachelor of Public Health Program in Public Health

nurse_edited.png

คณะพยาบาลศาสตร์

Bachelor of Nursing Science Program

airplane_edited.png

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of  Business Administration (Aviation Business and Air Transportation

microscope_edited.png

คณะเทคนิคการแพทย์

Bachelor of Science Program in Medical Technology.

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐ
     และเอกชนรับเฝ้าไข้พิเศษ 
2.  พยาบาลเฝ้าไข้พิเศษหรือพยาบาลส่วนตัว
3.  อาจารย์พยาบาล ทำวิจัยต่าง ๆ ได้
4.   เซลล์ขายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 5.   ดีเทลยา
6.   บริษัทประกัน จะรับพยาบาลเพื่อเป็นผู้
       อนุมัติการเคลมเงินประกัน ต้องมีความรู้ทั้ง
       เรื่องโรคและเรื่องระบบของประกัน โดยจะ
       คอยเป็นตัวกลางระหว่างรพ. คนไข้ และ
       บริษัทประกัน
7.   ทำธุรกิจเปิด Nursing Home 
      สถานดูแลคนชรา
8.   พยาบาลประจำสถานศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (แผนการเรียน วิทย์-คณิตศาสตร์ )
2. เป็นผู้ที่มีร่างกาย และจิตใจปกติ
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเจ็บป่วย
4.  ไม่มีความผิดปกติ หรือเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

nurse_edited.png

คณะพยาบาลศาสตร์

Bachelor of Nursing Science Program

"นางฟ้าในชุดขาว"

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาไทย      :หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ ภาษาไทย      : พย.บ.

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.N.S.

โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร จำนวน 136 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       จำนวน 9 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษา      จำนวน 15 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     จำนวน 6 หน่วยกิต

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     จำนวน 22 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาชีพ     จำนวน 78 หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิตคุณสมบัติผู้สมัครคุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิตคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

     (2) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     (3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

     (4) สำหรับผู้สมัครต่างชาติ ต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     (5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด

 
 

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์งานวิจัย
2. ประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรม
     ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
3. อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์งานวิจัย
4.ประกอบอาชีพในธุรกิจเครื่องมือทันตแพทย์
5. อยู่ในหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
     และโรคในช่องปาก
6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น คลินิกทันตกรรม
7. ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวกับทันตสุขภาพ  
     เช่น ออรัลบี คอลเกต ลิสเตอรีน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     (แผนการเรียน วิทย์-คณิตศาสตร์ )
2. เป็นผู้ที่มีร่างกาย และจิตใจปกติ
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเจ็บป่วย
4.  ไม่มีความผิดปกติ หรือเป็นโรคร้ายแรง 
      ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

tooth_edited.png

คณะทันตแพทยศาสตร์

Doctor of Dental Surgery Program

"ผู้พิทักษ์ฟัน"

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาไทย      : หลักสูตรทันตยแพทยศาสตร์บัณฑิต

ชื่อย่อ ภาษาไทย      : ท.บ.

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : D.D.S.

โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร จำนวน 223 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 6 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 223 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

      เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

ประกอบด้วย

      1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
      1.2 กลุ่มวิชาภาษา  จำนวน 15 หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 หน่วยกิต

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 187 หน่วยกิต

     เป็นหมวดที่มุ่งหมายให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได้ 
ประกอบด้วย

      2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 14 หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 54 หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 119 หน่วยกิต

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

     เป็นหมวดวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้

อัลบั้มนิสิต_210603_7.jpg

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

        เทคนิคการแพทย์สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานอย่างอื่นได้ เช่น เป็นผุ้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและน้ำยาทางการแพทย์หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ในหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ นักเทคนิคการแพทย์ยังสามารถ เปิดคลินิกเทคนิกการแพทย์
เพื่อพัฒนาและจำหน่ายชุดตรวจต่างๆ
ได้อีกด้วย 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (แผนการเรียน วิทย์-คณิตศาสตร์ )
2. เป็นผู้ที่มีร่างกาย และจิตใจปกติ
3. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเจ็บป่วย
4.  ไม่มีความผิดปกติ หรือเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีสุขภาพดี ไม่มีอาการของตาบอดสี6. มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

microscope_edited.png

คณะเทคนิคการแพทย์

Bachelor of Science Program in Medical Technology.

"หมอแล็ป"

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาไทย      :​ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

ชื่อย่อ ภาษาไทย      : วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program

                          in Medical Technology

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.Sc.(Medical Technology)

โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร จำนวน 138 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
       (1.1)กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสาตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
       (1.2)กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
       (1.3)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต
       (2.1)กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
       (2.2)กลุ่มวิชาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
       (2.3)กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 
f17.jpg
first-aid-kit_edited.png

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Bachelor of Public Health Program in Public Health

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาไทย      :​ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อย่อ ภาษาไทย      : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health (Public Health)

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.P.H. (Public Health)

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการสาธารณสุข

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
4. ผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพ
5. ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ
6. พนักงานโรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน หรือบริษัทเอกชน ในส่วนงานบริการสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
3. ไม่มีความประพฤติเสื่อเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ระหว่างคดีอาญา
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน5. สำหรับผู้สมัครต่างชาติต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยจามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร จำนวน 143 หน่วยกิต

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ   จำนวน 107 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ก่อตั้งในปีการศึกษา 2561 โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งมีการดำเนินงานของคณะระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561

          ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แยกการบริหารออกจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีมีหลักสูตร ในความรับผิดชอบอยู่ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 

          โดยมีอาจารย์ภาณี  วิภาศรีนิมิต เป็นผู้จัดทำหลักสูตรและเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับการอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ตามบันทึกที่ ศธ. 0506(2)/7033 และได้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553

 

          ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจำนวน 130 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค

airplane_edited.png

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of  Business Administration (Aviation Business and Air Transportation

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business and Air Transportation

หลักการและเหตุผล

               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินอย่างเชี่ยวชาญ และสามารถบริหารจัดการกิจการบินทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Learning) ผ่านการอบรมและฝึกฝนจากมืออาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรคุณภาพของโลกที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ตอบสนองความเป็นสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

               นิสิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพตามหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติงานด้านการบิน โลจิสติกส์ การบริหารจัดการองค์กรในธุรกิจการให้บริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสำร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การรับรอง

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Business Administration Program in Aviation Business and Air Transportation


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : บธ.บ.(ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Business Administration (Aviation Business and Air Transportation)

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Aviation Business and Air Transportation)