อาจารย์แนะแนว

อาจารย์แนะแนว ประจำมหาวิทยาลัยเนชั่น

อาจารย์ แพทรียา บัววันเพ็ญ

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

อาจารย์ อัจจิมา สมบุตร

อาจารย์แนะแนว

อาจารย์ ปภากร ไชยลังกา

อาจารย์แนะแนว

อาจารย์ กชพร วิทยศักดิ์

อาจารย์แนะแนว

อาจารย์ วิรินท์ลดา ดวงปินตา

อาจารย์แนะแนว